Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych podanych w związku z dobrowolną rejestracją w Serwisie jest Grzegorz Ozimek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MiCO Grzegorz Ozimek, pod adresem: ul. Poprzeczna 22, 21-500 Biała Podlaska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki pod numerem NIP: 5372150508, REGON: 060446226

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów, zapewnienia ciągłego dostępu do historii dokonanych transakcji, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz, po wyrażeniu odrębnych zgód, w celu: przesyłania informacji handlowych i marketingowych na podany adres e-mail i profilowania w celu precyzyjnego kierowania oferty handlowej dopasowanej do historii zakupów biletów (w tym wykorzystywanych ulg, wybieranych tras, godzin i dni tygodnia). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a - c i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Okres przetwarzania - bez ograniczeń czasowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT, oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub organom ścigania - tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, wówczas może wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w zakresie kontroli przetwarzania danych.

Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązane są do uzyskania uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Image

Copyright 2022 by George Travel | wykonawca mizzo.pl | Strony Internetowe Warszawa