Regulamin korzystania z usług przewozowych („Regulamin”)

§1. Podstawa prawna

 

 1. Regulamin określa warunki okazjonalnego i zarobkowego przewozu osób i bagażu, wykonywanego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie transportu drogowego, na podstawie licencji na krajowy przewóz osób samochodem osobowym, o czym mowa w art. 18 ust. 4b ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919, t.j. dalej jako „Ustawa”).
 2. Regulamin określa warunki zawierania umów, sposobu zapłaty oraz przewozu osób oraz bagażu, wykonywanego samochodem osobowym przez Przewoźnika.
 3. Uregulowania przyjęte w niniejszym Regulaminie stosuje się w ścisłym powiązaniu z przepisami ustawy Prawo przewozowe oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919, t.j.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

§2.Definicje

 


Użyte w niniejszym Regulaminie określenia otrzymują następujące brzmienie:

 1. Przewóz okazjonalny - przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego;
 2. Pojazd - pojazd samochodowy, którym wykonywany jest przewóz,
 3. Bagaż - rzeczy osobiste Pasażera, które Pasażer zabiera ze sobą do podróży, zarówno ujawnione jak i nieujawnione;
 4. Umowa - umowa zawarta bezpośrednio z klientem, każdorazowo przed rozpoczęciem usługi przewozu w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, t.j.),
 5. Bilet - dokument w formie pliku cyfrowego, upoważniający do przewozu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;
 6. MiCO – Grzegorz Ozimek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MiCO Grzegorz Ozimek, pod adresem: ul. Poprzeczna 22, 21-500 Biała Podlaska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki pod numerem NIP: 5372150508, REGON: 060446226
 7. Cennik – cena za wykonanie usługi przewozowej jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby.
 8. Pasażer - osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego Biletu;
 9. Użytkownik - podmiot posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, składający zamówienie określające warunki umowy, na podstawie której Strony będą zobowiązane do świadczeń wynikających z Umowy;
 10. Przewoźnik - Grzegorz Ozimek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MiCO Grzegorz Ozimek, pod adresem: ul. Poprzeczna 22, 21-500 Biała Podlaska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki pod numerem NIP: 5372150508, REGON: 060446226 na podstawie licencji nr 001/2021 na krajowy przewóz osób samochodem osobowym wydanym przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska.
 11. Przewóz - usługa transportu dokonywana w ramach krajowych przewozów okazjonalnych, realizowanych przez przewoźnika samochodem osobowym;
 12. Umowa przewozu / Umowa - umowa zawarta między Przewoźnikiem a Pasażerem, poprzez kupno biletu od Przewoźnika za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie, której Przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem, na podstawie Cennika, dokonać Przewozu Pasażera zgodnie z Regulaminem.

 

§3.Zawarcie umowy przewozu i bilet

 

 1. Przewozy drogowe wykonywane są przez Przewoźnika samodzielnie lub przy udziale firm zewnętrznych/podmiotów zaufanych.
 2. W przypadku korzystania z usług firm zewnętrznych / podmiotów zaufanych, wszystkie postanowienia Regulaminu nadal obowiązują, w tym postanowienia dotyczące ograniczenia przewozu, wypowiedzenia umowy, odpowiedzialności MiCO – Grzegorz Ozimek wobec swoich klientów czy zapisów dotyczących zachowania odpowiedzialności przez podróżnych.

 3. Zawarcie Umowy przewozu wymaga zakupu przez Pasażera, przed rozpoczęciem przewozu, odpowiedniego Biletu. Bilet może zostać zakupiony za pośrednictwem udostępnionej przez Przewoźnika strony internetowej.
 4. Kupno Biletu oznacza przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu przewozu oraz zawarcie Umowy przewozu, której stronami są Pasażer oraz Przewoźnik zgodnie z danymi umieszczonymi w rezerwacji przejazdu. Przed zakupem biletu konieczne jest podanie przez Pasażera niezbędnych danych osobowych, umożliwiających identyfikację Pasażera, a także wygenerowanie Biletu.
 5. Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych.
 6. O ile nie ogłoszono inaczej, cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów.
 7. Nie dokonuje się zwrotu opłat pobranych za bilet w przypadku jego niewykorzystania.
 8. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy Pojazd, w którym znajduje się pasażer ruszy z miejsca odjazdu.

 

§4. Ograniczenia przewozu

 

1. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli:

 1. zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom,
 2. Pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych, jest pod wpływem alkoholu lub jest agresywny do innych pasażerów bądź kierowcy.
 3. ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
 4. Przewoźnik nie dysponuje dodatkowym fotelikiem ochronnym, a jego zastosowanie jest obowiązkowe z uwagi na wiek lub wzrost pasażera zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 2007 r. prawo o ruchu drogowym,
 5. w innych przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu Pasażera, który:

 1. nie przestrzega warunków określonych w Umowie przewozu lub w Regulaminie;
 2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
 3. znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
 4. zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
 5. nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
 6. przewozi rzeczy, których przewóz jest zabroniony w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie lub innych przepisach krajowych i międzynarodowych,
 7. przewozi rzeczy, które ze względu na ilość lub rodzaj mogą zagrażać bezpieczeństwu Pojazdu.

 

§5.Rezerwacja

 1. 1. Pasażer może dokonać rezerwacji przejazdu najpóźniej na 24 GODZINY przed planowaną datą i godziną przejazdu za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika.
 2. Zapłaty za przejazd dokonuje się w formie:
 1. przelewu internetowego (tzw. e-przelewu),
 2. zapłaty kartą kredytową,
 3. zapłaty za pośrednictwem banku lub poczty
 1. Przewoźnik potwierdza rezerwację poprzez przesłanie wiadomości SMS i e-mailem, na adres podany w rezerwacji i nr. kontaktowy, po potwierdzeniu zapłaty za przewóz. W przypadku zapłaty za pośrednictwem banku, poczty potwierdzana zostaje po stwierdzeniu wpływu środków na rachunku bankowym Przewoźnika.
 2. Jeśli rezerwacja dotyczy osoby wymagającej przewozu w foteliku ochronnym, należy o tym fakcie poinformować Przewoźnika w momencie rezerwacji i najpóźniej na 24 godziny przed wyjazdem.
 3. Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia. Osoba pełnoletnia może dokonać rezerwacji w imieniu swoim jak również innych podróżnych. Podanie danych osobowych pozostałych podróżnych jest obowiązkowe. W imieniu osób niepełnoletnich, pozostających pod opieką, Umowę zawiera rodzic lub pełnoprawny opiekun.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za  pośrednictwem Przelewy24

 

§6. Zmiana i odstąpienie od Umowy przewozu

 

1. Pasażer może odstąpić od Umowy w każdym czasie (anulować przejazd), z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy:

 1. Przewoźnik zwraca Pasażerowi uiszczoną opłatę za przejazd pomniejszoną o odstępne w wysokości 20% ceny za usługę przewozową.
 2. w terminie do 24h przed planowanym odjazdem pojazdu - 50 % ceny za usługę przewozową
 3. w terminie krótszym niż 3 godziny przed wyjazdem lub nie zgłoszenie się na przejazd Przewoźnik nie zwraca Pasażerowi uiszczonej opłaty za przejazd obciążając Pasażera odstępnym w wysokości 100 % powyższej opłaty.
 4. Zmiana rezerwacji wyjazdu może wiązać się z dopłatą 20% ceny biletu w dniu wyjazdu (nowy termin).

4. Zmiana rezerwacji na 12H przed datą wyjazdu wiąże się z dopłatą 50% ceny biletu.

5. W przypadku, gdy w miejsce dotychczasowego pasażera ma zostać przewieziona osoba wymagająca przewozu w foteliku ochronnym, zmiany takiej można dokonać najpóźniej na 24 godzin przed planowaną godziną i datą odjazdu.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, oraz w przypadku odwołania kursu z winy przewoźnika, Przewoźnik może zmniejszyć wysokość odstępnego określonego w ust. 2, 4, 5 lub zwrócić 100% kosztu biletu.
7. Anulowanie i zmiana rezerwacji odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
8. Zwrot środków odbywa się poprzez zwrot dokonywany w serwisie Przelewy24, przelew gotówkowy lub przekaz pieniężny.

§7.Bagaż

 

 1. Pasażer może zabrać jeden duży bagaż (walizkę, torbę) oraz jeden mały podręczny, pod warunkiem, że nie są to przedmioty określone w § 7 ust. 3 niniejszego regulaminu. Bagaż nie może być większy niż dopuszczalna przestrzeń ładunkowa bagażnika pojazdu i spełniać następujące parametry gabarytowe – bagaż podstawowy - (gabaryty 75x50x30 cm) i podręczny (55x40x25 cm).
2. Za nadbagaż może zostać doliczona dodatkowa opłata.
3. Pasażer może zabrać do samochodu bagaż podręczny, o ile nie utrudnia on podróży innym osobom.
4. Z przewozu wyłączone są:

 1. przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym pasażerom bądź Przewoźnikowi oraz narażać pasażerów na niedogodności.
 2. przedmioty, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

5. rzewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu określonego w ust. 4, jak również bagażu o nietypowych wymiarach, właściwościach lub masie.
6. W razie uzasadnionego podejrzenia Przewoźnik może sprawdzić czy zawartość bagażu nie narusza regulaminu.
7. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera niezwłocznie po dotarciu do miejsca docelowego.

§8.Obowiązki pasażera

 

 1. Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymagań, przedstawić ważne dokumenty uprawniające do odbycia podróży.
 2. Kierowca wykonujący Przewóz ma prawo kontroli dokumentów uprawniających do przewozu, a także kontroli Bagażu w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż jego zawartość jest niezgodna z niniejszym Regulaminem. Kontroli bagażu dokonuje się w obecności pasażera.
 3. Pasażer, który odmówi okazania dokumentów wskazanych w § 8 ust. 2 lub uniemożliwi dokonania kontroli bagażu, traci możliwość odbycia podróży. W tym przypadku zwrot opłaty uiszczonej za Przejazd nie przysługuje.
 4. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za posiadanie ważnych dokumentów upoważniających do podróży, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 5. Dzieci do 10 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej.
 6. Pasażer posiadający rezerwację obowiązany jest do stawienia się w miejscu odjazdu uzgodnionym z Przewoźnikiem - na co najmniej 10 min. przed planowanym odjazdem. Nie stawienie się pasażera w miejscu odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu (koszt rezerwacji Biletu nie podlega zwrotowi).
 7. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe Pasażer ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.
 8. W czasie jazdy pasażer powinien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z pojazdu będącego w ruchu.
 9. Pasażerowi nie wolno zachowywać się w pojeździe w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.
 10. W pojazdach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.
 11. Kierowca Pojazdu może stosować w Pojeździe wszelkie dostępne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusów lub pyłów.

 

§9. Zasady odpowiedzialności

 

 1. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z powodu siły wyższej (np. żywioły, trudne warunki pogodowe, utrudnienia w ruchu drogowym).
 2. Przewoźnik odpowiada za bagaż pasażera, jeżeli pasażer umieści go w luku bagażowym.
 3. Za Bagaż, który pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w niniejszym paragrafie, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Bagażu powstały z przyczyn występujących po stronie pasażera, niewywołanych winą Przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek działania siły wyższej.
 5. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wyłącznie wówczas, gdy pasażer poinformował o właściwościach bagażu przy zawarciu Umowy, chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
 6. Powstanie szkody, na którą Pasażer został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone kierowcy, oraz Przewoźnikowi telefonicznie lub drogą elektroniczną (email) w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin daty przejazdu.
 7. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.
 8. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu, albo innych urządzeń przewoźnika i obowiązany jest naprawić wyrządzoną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.

 

§10. Postanowienia końcowe

 

 1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964.nr 16, poz. 93 z poźn. zm.).
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie dnia 01 listopada 2021 roku.
Image

Copyright 2022 by George Travel | wykonawca mizzo.pl | Strony Internetowe Warszawa