Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej "Regulaminem")

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dokonywania rezerwacji przejazdów za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem www.georgetravel.pl (zwanego dalej "Serwisem"), prowadzonego przez Grzegorza Ozimka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MiCO Grzegorz Ozimek, pod adresem: ul. Poprzeczna 22, 21-500 Biała Podlaska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki pod numerem NIP: 5372150508, REGON: 060446226 (zwany dalej ,"Usługodawcą"). Dane kontaktowe Usługodawcy to: telefon 733 848 333, adres email w sprawach związanych z realizacją zamówienia: info@georgetravel.pl
 2. Usługodawca prowadzi działalność wyspecjalizowaną w zakresie transportu osób samochodem osobowym i zawiera w tym zakresie umowy o przewóz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Z tego względu stroną korzystającą z Serwisu oraz dokonującą rezerwacji, może być tylko konsument posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (zwany dalej „Klientem"). Klientem nie może być osoba poniżej 18 roku życia. Osoby takie mogą korzystać z usług Serwisu pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
 1. Aby skorzystać z Serwisu (z usług świadczonych drogą elektroniczną określonych niniejszym regulaminem oraz możliwości zawierania umów przewozu) niezbędne jest:
  1. dostęp do komputera lub innego podobnego urządzenia (np. smartfonu lub tabletu) z szerokopasmowym łączem internetowym;
  2. przeglądarka internetowa obsługująca CSS i JavaScript;
  3. włączona obsługa plików cookies;
  4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
  5. aktywne konto e-mail;
  6. akceptacja i zapoznanie się z Regulaminem;
  7. akceptacja i zapoznanie się z Informacją o prywatności i polityki plików cookies;
  8. zakończenie rejestracji i utworzenie konta w Serwisie.
 2. Po zakończeniu procesu rejestracji na adres e-mail podany podczas tworzenia konta Klienta zostanie przesłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje niezwłocznie po aktywacji Konta przy użyciu linku otrzymanego na adres e-mail Klienta.
 3. Osoby, które nie akceptują warunków świadczenia usług określonych w Regulaminie oraz zasad przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies określonych Informacją o prywatności i polityki plików cookies nie mogą korzystać z Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizowania okazjonalnych promocji z wykorzystaniem portalu www.georgetravel.pl (dalej zwana „Promocja”). Promocja zawsze będzie dotyczyć określonych Usług (dalej ”Usługa Promocyjna”), których dostępność jest limitowana do upływu określonego terminu. Przebieg i szczegółowe zasady Promocji zostaną każdorazowo określone w Regulaminie Promocji (dalej zwana „Regulamin Promocji”). W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu Promocji z niniejszym Regulaminem, postanowienia Regulaminu Promocji mają pierwszeństwo.
 5. Regulamin Promocji będzie udostępniany pod adresem www.georgetravel.pl, w taki sposób, że Klient będzie mógł w każdej chwili zapoznać się z jego postanowieniami. Regulaminy Promocji zakończonych będą również dostępne w sposób stały do wglądu klienta na stronie internetowej. W przypadku chęci skorzystania z Usługi Promocyjnej, Klient zobowiązuje się do dokładnego zapoznania się z Regulaminem Promocji. Klient rozumie, że warunkiem skorzystania z Promocji jest zaakceptowanie Regulaminu Promocji. Równolegle z rezerwacją Usługi Promocyjnej, Klient każdorazowo będzie proszony o potwierdzenie, że zaakceptował Regulamin Promocji dotyczący Usługi Promocyjnej.

 

§2. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Klient rejestrując się na Stronie Internetowej zawiera umowę o bezpłatne świadczenie usług przez Usługodawcę w zakresie tworzenia i zarządzania kontem oraz możliwości korzystania z Serwisu (dalej zwana „Umowa o świadczenie usług”). Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Usługodawca nie będzie dostarczał Klientowi treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca podejmie wszelkie możliwe starania do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Serwisu.
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się ponadto, aby urządzenie z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Klienta z Serwisu należy korzystanie bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Klienta. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Klienta, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której Klient połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), przeglądarka używana przez Klienta oraz system operacyjny.
 4. Klient w ramach korzystania z Serwisu może :
  1. korzystać z Serwisu, w tym przeglądać informacje podane w Serwisie oraz zawierać umowy przewozu z Usługodawcą;
  2. zmieniać podane przez siebie podczas rejestracji informacje, w tym Hasło, z wyłączeniem Loginu;
  3. zarządzać wyrażonymi przez siebie zgodami na przetwarzanie danych osobowych;
  4. zgłosić reklamację na podstawie § 7;
  5. usunąć konto.
 5. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, Informacją o prywatności i polityką plików cookies oraz obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do nieumieszczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści bezprawnych podczas trwania Umowy o świadczenie usług, a także nienaruszania jakichkolwiek praw, w tym autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych lub innych praw majątkowych oraz dóbr osobistych Klienta.
 6. Z chwilą utworzenia konta i uzyskania dostępu do Serwisu Klient traci prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683).

 

§3. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW

 

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu udostępnia możliwość zawarcia umowy o przewóz samochodem osobowym na wskazanej uprzednio trasie. (dalej zwanych „Usługami" lub pojedynczo „Usługą”). Funkcjonalność Serwisu zapewnia możliwość zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy Usługodawcą a Klientem (dalej zwana „Umowa przewozu”). Umowa ta ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji przewozu w umówionym terminie. Strony ustalają, że miejscem zawarcia Umowy przewozu oraz tym samym spełnienia świadczenia związanego z jej zamówieniem jest siedziba Usługodawcy.
 2. Funkcjonalność Serwisu zapewnia także możliwość rezerwowania usług dodatkowych, w tym opcji przejazdu do miejsc indywidualnie ustalonych.
 3. Usługodawca będzie porozumiewał się z Klientem poprzez stronę internetową Serwisu oraz poprzez podany adres e-mail, a także dodatkowo telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu.
 4. Warunkiem realizacji Umowa przewozu jest dostępność przejazdy na danej trasie w danym dniu i godzinie. Może zdarzyć się, że możliwość przewozu w określonym terminie będzie ograniczona lub niedostępna. W przypadku chwilowego braku możliwości rezerwacji przejazdu w danym terminie nie będzie możliwości zawarcia Umowy przewozu do czasu, aż dana dostępność stanie się ponownie możliwa. Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są podawane w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny przewozu w dowolnej chwili. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili akceptacji warunków przewozu.
 5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 4 i niniejszego paragrafu, Serwis zastrzega, że dostępność niektórych usług może być ograniczona z uwagi na zdarzenia lub terminy powodujące zwiększone zainteresowanie przewozem (np. niedziele, święta, wolne dni).
 6. Na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Usługodawcy, Usługodawca jest zobowiązany uzyskać wyraźną zgodę Klienta. Klient ma prawo do zwrotu uiszczonej dodatkowej płatności w sytuacji, gdy Usługodawca nie otrzymał wyraźnej zgody Klienta lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Klient musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności.
 7. Zamówienia na przewóz dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Klient może dokonać rezerwacji przejazdu najpóźniej na 12 godzin przed planowaną datą i godziną przejazdu za pośrednictwem Serwisu. Klient może odstąpić od Umowy przewozu w każdym czasie (anulować przejazd). W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Klientowi uiszczoną opłatę za przejazd pomniejszoną o odstępne w wysokości 20% ceny za usługę przewozową.
  1. w terminie do 24h przed planowanym odjazdem pojazdu - 50 % ceny za usługę przewozową
  2. w terminie krótszym niż 3 godziny przed wyjazdem lub nie zgłoszenie się na przejazd Usługodawcy nie zwraca Pasażerowi uiszczonej opłaty za przejazd obciążając Klienta odstępnym w wysokości 100 % powyższej opłaty.
 8. Zmiana rezerwacji wyjazdu może wiązać się z dopłatą 20% ceny biletu w dniu wyjazdu (nowy termin). Zmiana rezerwacji na 12 godzin przed datą wyjazdu wiąże się z dopłatą 50% ceny biletu.
 9. Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do czasu, naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę”. W celu najlepszej gwarancji praw konsumenckich, każdorazowo, równolegle do możliwości złożenia zamówienia Klientowi będzie wyświetlał się link do Regulaminu, co pozwoli Klientowi przypomnienie sobie ich postanowień. Potwierdzenie akceptacji Regulaminu jest warunkiem złożenia zmówienia.
 10. Naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę” nie oznacza wiążącego złożenia zamówienia, ale umożliwia dokonanie płatności za zamówienie. Dopiero skuteczne dokonanie płatności ceny Usługi wraz z zaakceptowanymi płatnościami dodatkowymi, jeśli ma zastosowanie (dalej łącznie „Cena”) rozumiane jest jako wiążące złożenie zamówienia i tym samym zawarcie Umowy przewozu.
 11. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
  1. kartą kredytową (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów),
  2. przelewem elektronicznym (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów),
  3. za pośrednictwem banku lub poczty.

przy czym w przypadkach wyboru sposobów płatności wskazanych w lit. a)-b) powyżej, płatności należy dokonać w momencie składania zamówienia. 

 1. W odpowiedzi na dokonanie płatności Usługodawca prześle na podany w formularzu zamówienia adres e-mail informację zwrotną potwierdzającą złożenie zamówienia.
 2. W przypadku braku płatności Ceny, Usługodawca poinformuje Klienta w wiadomości e-mail, o tym, że Cena nie została skutecznie opłacona, a Umowa przewozu nie została zawarta. Jednocześnie Usługodawca wskaże w wiadomości do Klienta, w jaki sposób Cena może zostać opłacona. Ponadto w przypadku rezerwacji przewozu, którego termin jest nieodległy, Usługodawca skontaktuje się z Klientem i w wiadomości do Klienta poinformuje, że nie doszło do skutecznego złożenia zamówienia, a brak płatności uniemożliwia realizację przewozu.
 3. Usługodawca przekaże Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy, najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rezerwacji. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail Klienta.
 4. Faktury za zamówienia wystawiane i doręczane są drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

 

§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Usługodawcą jest Grzegorz Ozimek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MiCO Grzegorz Ozimek, pod adresem: ul. Poprzeczna 22, 21-500 Biała Podlaska. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości.
 2. Usługodawca prowadzi wsparcie techniczne drogą elektroniczną pod adresem: reklamacje@georgetravel.pl lub numerem telefonu 733 848 333 (opłata zgodna z planem taryfowym danego operatora). Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytego sprzętu powinny być zgłoszone osobie upoważnionej przez Usługodawcę, która w miarę możliwości będzie mógł postawić wstępną diagnozę.
 3. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy przewozu w dowolnym momencie. Powiadomienie o odstąpieniu musi zostać wyrażone w formie pisemnej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy:
  1. Przewoźnik zwraca Pasażerowi uiszczoną opłatę za przejazd pomniejszoną o odstępne w wysokości 20% ceny za usługę przewozową.
  2. w terminie do 24h przed planowanym odjazdem pojazdu - 50 % ceny za usługę przewozową
  3. w terminie krótszym niż 3 godziny przed wyjazdem lub nie zgłoszenie się na przejazd Przewoźnik nie zwraca Pasażerowi uiszczonej opłaty za przejazd obciążając Pasażera odstępnym w wysokości 100 % powyższej opłaty.
 5. Zmiana rezerwacji wyjazdu może wiązać się z dopłatą 20% ceny biletu w dniu wyjazdu (nowy termin).
 6. Zmiana rezerwacji na 12H przed datą wyjazdu wiąże się z dopłatą 50% ceny biletu.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany listownie lub mailowo przez Usługodawcę.

 

§ 5. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Reklamacje na świadczone przez nas usługi można składać w następujący sposób:
  1. pocztą tradycyjną pod adres: MiCO Grzegorz Ozimek, pod adresem: ul. Poprzeczna 22, 21-500 Biała Podlaska,
  2. pocztą elektroniczną pod adres: reklamacje@georgetravel.pl
 2. Klient składający reklamację może odwołać się do pozasądowego mechanizmu składania reklamacji i mechanizmu odwoławczego. Informacje na temat sposobu dotarcia do nich zawarte są pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w ciągu nie więcej niż 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. O wyniku reklamacji klient zostanie poinformowany na adres podany w chwili złożenia reklamacji.

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody, które nie były przez nie zawinione, lub
  2. jakąkolwiek utratę korzyści w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (takich jak utrata zysków, przychodów, umów, przewidywanych oszczędności, dobrego imienia lub wydatków poniesionych w związku z realizacją umowy), lub
  3. jakiekolwiek pośrednie lub następcze szkody, których obie strony nie mogły przewidzieć w momencie zawierania umowy przewozu.
 2. Żadne z powyższych postanowień nie ogranicza, ani nie wyłącza odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu podania nieprawdziwych informacji lub z tytułu zgonu lub uszkodzeń ciała spowodowanych przez zaniedbanie lub działanie umyślne z jego strony.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedotrzymanie zobowiązań wskazanych w niniejszych warunkach, jeśli opóźnienie lub niedotrzymanie zobowiązań wynikały z jakiejkolwiek przyczyny od niego niezależnej.

 

§ 7. ZMIANA REGULAMINU I WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Klient zostanie każdorazowo powiadomiony o zmianach w Regulaminie poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail Użytkownika, który został podany podczas Rejestracji.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, lecz nie wcześniej niż czternaście (14) dni od dnia przesłania przez Usługodawcę informacji o zmianie.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy na zasadach określonych w pkt 5 poniżej.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem zachowania przez Klienta i Usługodawcę praw nabytych przed rozwiązaniem ww. Umowy, jeżeli zamierza zakończyć świadczenie Usługi drogą elektroniczną lub Klient nie przestrzega nałożonych na niego obowiązków wynikających z Regulaminu. Usługodawca wypowiada umowę poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta i usunięcie konta.
 5. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem zachowania przez Klienta i Usługodawcę praw nabytych przed rozwiązaniem ww. Umowy. Wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług można korzystając z funkcji „Usuń konto” dostępnej z poziomu Konta Klienta po zalogowaniu albo wysyłając oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy reklamacje@georgetravel.pl ze wskazaniem tematu wiadomości: „wypowiedzenie” albo wysyłając oświadczenie na adres siedziby Usługodawcy z dopiskiem „wypowiedzenie”. Wówczas po otrzymaniu wiadomości Usługodawca usuwa konto.
 6. Usunięcie konta nie jest równoznaczne w wycofaniem zgód na przetwarzanie danych osobowych lub innych zgód udzielnych w toku korzystania z Serwisu.
 7. Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji potwierdzenie otrzymania informacji o wypowiedzeniu albo odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jej otrzymaniu.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz praw żądania ich poprawiania. Szczegółowe regulacje w tym zakresie dostępne są w Informacji o polityce prywatności i polityce plików cookies. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i zrealizowania Umowy o świadczenie usług przewozu.
 2. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będą przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Spory pomiędzy Klientem a Usługodawcą, wynikające ze złożonego zamówienia będą rozpatrywane w drodze mediacji. Gdyby sporu nie udało rozwiązać się w drodze mediacji, wówczas spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW - Klient ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient ma również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2021 roku.

Image

Copyright 2022 by George Travel | wykonawca mizzo.pl | Strony Internetowe Warszawa